Vybrané lokality Bratislava, Slovensko   zmeniť
Zatvoriť

Obchodné podmienky portálu ZlavoveKupony.sk

Internetový portál ZlavoveKupony.sk je prevádzkovaný spoločnosťou: Hweb s.r.o., Poľná 466/88A, Zálesie 900 28, IČO: 47 353 490, DIČ: 202 383 6562, zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 91447/B.

Definície

"Portál" znamená internatová stránka na doméne zlavovekupony.sk

"Prevádzkovateľ" znamená spoločnosť uvedená v záhlaví týchto podmienok používania.

"Používateľ" znamená akákoľvek fyzická alebo právnická osoba odlišná od Prevádzkovateľa, ktorá používa Službu prostredníctvom softvéru na prehliadanie webových stránok.

"Partner" znamená fyzická alebo právnicka osoba, ktorá využíva Portál na prezentáciu tovarov alebo služieb Používateľom.

"Ponuka" znamená časovo obmedzená ponuka tovaru alebo služby prezentovaná Partnerom.

"Cookies" sú informácie, ktoré Portál a jeho partneri dočasne uložia v pamäti alebo uloží na pevný disk cez internetový prehliadač Používateľa.

Všeobecné ustanovenia

Prostredníctvom Portálu má Používateľ možnosť navštíviť Ponuku Partnera.

Portál je dostupný Používateľom zadarmo.

Prevádzkovateľ služby nenesie zodpovednosť za obsah prezentácie tovarov a služieb.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť prezentácie Ponúk na iných inzertných serveroch a reklamných systémoch, s čím Partner zverejňovaním inzercie automaticky súhlasí.

Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných služieb a tovaru.

Prevádzkovateľ prevádzkuje Portál základe nasledujúcich podmienok (ďalej len „Podmienky používania“). Podmienky používania môžu byť z času na čas Prevádzkovateľom doplnené bez toho, aby o tom Používateľov upovedomil.

Zákazník prehlasuje, že zaregistrovaním na internetovej doméne ZlavoveKupony.sk potvrdzuje, že s týmito obchodnými podmienkami sa vopred riadne oboznámil a ich obsahu porozumel, že ich akceptuje a bude sa nimi riadiť, čím sa tieto obchodné podmienky stávajú pre zákazníka v celom rozsahu záväzné.

Obchodné podmienky sú sprístupnené každému zákazníkovi spôsobom ich uverejnenia na internetovej doméne ZlavoveKupony.sk, a to nepretržite a v platnom znení.

Ochrana súkromia

Poskytnutím svojich osobných údajov, resp. vyplnením registračného formulára, dáva Používateľ, fyzická osoba, t.j. dotknutá osoba Prevádzkovateľovi súhlas na ich spracovávanie. Súhlas sa udeľuje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ bude využívať osobné údaje za účelom odosielania zliav na e-mail Používateľa a na ďalšie marketingové účely. Používaním Portálu Používateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním týchto informácií výlučne na účely používania Portálu alebo prevádzkovateľa Hweb, s.r.o..

Zoznam spracúvaných údajov o Používateľoch je nasledovný: e-mailová adresa, meno, priezvisko, poštová adresa, lokalita, pohlavie a dátum narodenia.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát Používateľa získaných nelegálnym vniknutím do softvéru Portálu treťou osobou.

Vaše údaje budú poskytované tretím stranám a sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad reklamné agentúry, zasielateľské spoločnosti, tlačiarenské spoločnosti a pod., pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu, nie však dlhšie ako je potrebné na zabezpečenie splnenia účelu spracovania osobných údajov a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu, odvolať. Oprávnený subjekt môže spracúvať osobné údaje, až kým súhlas nebude odvolaný.

Pri návšteve Portálu ukladá Portál (rovnako ako rada dalších serverov) užívateľský internetový prehliadač súbory Cookies. Cookies sa používajú na vytvorenie personalizovaného zoznamu Ponúk, na ukladanie individuálnych užívateľských nastavení, zobrazovanie reklamných odkazov a na prepojenie s externými štatistickými a reklamnými portálmi. Portál zaznamenáva údaje Cookies na počítačoch Používateľov, podľa ktorých reklamní partneri zisťujú, o aké informácie a produkty má Používateľ záujem. Prevádzkovateľ ukladá IP adresy prístupového počítača, ktoré sú využívané na štatistické účely bez akéhokoľvek vzťahu ku konkrétnej osobe. Používateľ môže vo svojom prehliadači nastaviť, aby sa cookies neukladali, alebo dopredu vyžadovať povolenie o ich prijatí. Za Cookies, ktoré aplikujú iné spoločnosti, Prevádzkovateľ nezodpovedá.

Vymedzenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ nezodpovedá za poskytovanie služieb a tovarov.

Uzatvorením nákupu na stránke Partnera vzniká zmluvný vzťah medzi Používateľom a Partnerom. V prípade reklamácií, vymáhania či vyrovnania škôd spôsobených priamym alebo nepriamym používaním systémov Prevádzkovateľa, je potrebné obrátiť sa priamo na Partnera alebo poskytovateľa Ponuky.

Ďalšie podmienky správania sa

Používateľ súhlasí s tým, aby mu prevádzkovateľ posielal elektronickou poštou, na ním zadanú e-mail adresu, aj také e-maily obsahom, ktorých je reklama tovaru alebo služby, ako aj iné reklamy, ktoré sa zverejňujú na tejto doméne, a to všetko až do odvolania tohto súhlasu. Tento súhlas je zákazník oprávnený kedykoľvek písomne odvolať na e-mail adresu: zlavy@zlavovekupony.sk.

Používateľ berie na vedomie, že výlučne a len prevádzkovateľ je oprávnený nakladať a meniť Portál. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsob zasahovať do tejto stránky, neoprávnené napádať zabezpečenie, manipulovať, meniť jej obsah, publikovať na nej vlastný materiál a pod. Akýkoľvek zásah do internetovej stánky, nad rámec povoleného spôsobu sa považuje za protizákonné, v súvislosti s čím bude prevádzkovateľ vyvodzovať voči narušiteľovi zodpovedajúce následky.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom, pričom práva a povinnosti poskytovateľa a zákazníka týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok, aj bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka.

Posledná aktualizácia 1. 10. 2014